Koronawirus

Exercises to support lung function

I recommend patting places along the course of the lung canal, exercises support the work of the lungs, the entire immune system, and allow you to get rid of or prevent stagnation.

najtrudniejsi_pacjenci

Najtrudniejsi pacjenci?

Dzisiaj natknęłam się na tekst Diolosy, z którym bardzo się identyfikuję i często spotykam w praktyce: „Najtrudniejszymi pacjentami są zawsze ci, którzy przestrzegają rygorystycznej higieny życia, podobnej do fanatyzmu religijnego. Są zdumieni faktem, że są poważnie chorzy, pomimo wysiłków zmierzających do zachowania ciała, w którego posiadanie obsesyjnie wierzą.”

Przy konsultacjach żywieniowych, najtrudniej jest mi dotrzeć do osób, które poświęcają ogrom czasu na studiowaniu zarówno w necie ale też w wielu specjalistycznych książkach zaleceń żywieniowych i zdrowotnych. Jestem pod ogromnym wrażeniem jak wiele posiadają szczegółowych informacji a równocześnie jak im to nie służy. Polecam UMIAR a także uświadomienie co konkretnie dla mnie jest dobre lub niekorzystne.

najtrudniejsi_pacjenci

The most difficult patients?

Today I came across a text by Diolosa, with which I identify a lot and I often meet in practice: “The most difficult patients are always those who follow rigorous hygiene of life, similar to religious fanaticism. They are amazed at the fact that they are seriously ill despite their efforts to preserve the body they obsessively believe to have.”

When it comes to nutritional consultations, the most difficult thing for me is to reach people who spend a lot of time studying both on the Internet and in many specialized books of nutritional and health recommendations. I am very impressed with how much detailed information they have and how it does not serve them. I recommend UMIAR and realizing what exactly is good or unfavorable for me.

Plastry_Lecznicze (1)

Naturalne plastry lecznicze

Leczymy całościowo. Skuteczna terapia obejmuje w naszym gabinecie kilku etapowy pakiet zabiegów, które mają aktuywizować organizm do pełnej sprawności.

Powrót do formy cd. Dzisiaj plastry @HOLISTIC.

Plastry_Lecznicze (1)

Natural healing patches

We treat holistically. Effective therapy in our office includes a several-stage package of treatments that are to activate the body to full fitness.

Back to form cont. Today patches @HOLISTIC.