Witamina_C

Chinese health prophylaxis

Recently, we have been observing the recommendations of numerous naturopaths regarding the use of high doses of vitamin C in the treatment of coronavirus and in preventing the disease. Some report that such methods have been used in China. Well, in Chinese hospitals, COMPLEMENTARY METHODS OF CHINESE MEDICINE ARE USED, i.e. acupuncture, herbal medicine, moxibution and other techniques that bring spectacular effects. Let’s compare how the Chinese dealt with the virus and the situation we have in Europe now.

Acupuncture, herbs and an adequate regime have allowed China to cope with the epidemic in a short time. Only understanding the thermals and energetic influence of each substance on our body gives a chance for precise and effective treatment. The same is true of all medications used in Western medicine, whose energetics is interpreted according to their effects. Anti-inflammatory drugs are cold by nature because they are able to lower a fever and get rid of inflammation. With the pathogen, cold and moisture will worsen the patient’s condition. Coronavirus is associated with the entry of cold and moisture into the body. If in this case we use cooling substances, such as vitamin C, ibuprofen, the situation will worsen, especially at the beginning of the infection.

Vitamin C taken for preventive purposes is a mistake. The scary thing is that it can no longer be bought, so many people had to stock up on it. Taking high doses of vitamin C cools the body, which facilitates the penetration of pathogens, in particular the coronavirus. In addition, when an infection begins, the sour taste prevents the virus from being released as it keeps it inside. When we feel that „something is taking us”, we should immediately use the sweating method – fresh ginger infusion, raspberry juice, hot bath and other grandma’s methods (but not milk with honey). This stage cannot be missed. THEN WE NEVER USE VITAMIN C.

We hope that thanks to the experience with controlling the epidemic that has affected the whole world, in the future we will all take advantage of the possibility of faster recovery from similar crises and it will be possible to use effective complementary therapies offered by Chinese medicine. Meanwhile, support yourself through warm breakfasts – rice congee, food soups and other warm meals, proper hydration, meditation, positive thinking, proper sleep and rest, this is the best prevention. We guarantee no side effects.

The text comes from zlotysrodek.com.pl

Witamina_C

Chińska profilaktyka zdrowia

Ostatnio obserwujemy zalecenia licznych naturopatów dotyczące stosowania wysokich dawek witaminy C w leczeniu koronawirusa oraz w zapobieganiu zachorowaniu. Niektórzy donoszą, że takie metody były stosowane w Chinach. Otóż w chińskich szpitalach STOSOWANE SĄ KOMPLEMENTARNIE METODY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ czyli akupunktura, ziołolecznictwo, moksybucja oraz inne techniki, które przynoszą spektakularne efekty. Porównajmy to, jak Chińczycy radzili sobie z wirusem, a sytuacją jaką mamy teraz w Europie.

Akupunktura, zioła oraz zastosowany adekwatny reżim, pozwolił Chinom na poradzenie sobie w krótkim czasie z epidemią. Tylko zrozumienie termiki oraz energetycznego wpływu każdej substancji na nasz organizm daje szansę na precyzyjne oraz skuteczne leczenie. To samo tyczy się wszystkich leków stosowanych w medycynie zachodniej, których energetyka interpretowana jest po skutkach jakie wywołują. Leki przeciwzapalne są zimne z natury, skoro są w stanie zbić gorączkę i zlikwidować stan zapalny. W przypadku patogenu zimna i wilgoci będą pogarszać stan pacjenta. Koronawirus związany jest z wniknięciem zimna i wilgoci do organizmu. Jeśli w tym wypadku stosować będziemy substancje wychładzające, takie jak witamina C, ibuprofen, to pogorszymy sytuację, w szczególności na początku infekcji.

Witamina C przyjmowana w celach profilaktycznych jest pomyłką. Przerażające jest to, że nie można jej już kupić, czyli wiele osób musiało się w nią zaopatrzyć. Przyjmowanie dużych dawek witaminy C wychładza organizm, co ułatwia przenikanie patogenów, w szczególności koronawirusa. Dodatkowo, gdy zaczyna się infekcja smak kwaśny nie pozwala na uwolnienie wirusa, gdyż przytrzymuje go wewnątrz. Kiedy czujemy, że „coś nas bierze” od razu stosujmy metodę napotną – napar ze świeżego imbiry, sok malinowy, gorącą kąpiel i inne babcine sposoby (ale nie mleko z miodem). Nie można tego etapu przegapić. NIGDY NIE STOSUJMY WTEDY WITAMINY C.

Mamy nadzieję, że dzięki doświadczeniom z opanowywaniem epidemii, która dotknęła cały świat, w przyszłości wszyscy skorzystam z możliwości szybszego wyjścia z podobnych kryzysów i będzie możliwe stosowanie skutecznych komplementarnych metod terapii jakie daje medycyna chińska.Tymczasem wspierajcie siebie poprzez ciepłe śniadania – congee ryżowe, jedzenie zup i innych ciepłych posiłków, odpowiednie nawodnienie, medytację, pozytywne myślenie, prawidłowy sen i wypoczynek, to jest najlepsza profilaktyka. Gwarantujemy brak skutków ubocznych.

Tekst pochodzi ze strony zlotysrodek.com.pl